Nu svarer udvalgsformand Laanshøj-borgerne

I går stillede Beboerforeningen Laanshøj en række spørgsmål til politikerne om det nye lokalplansforslag for området - spørgsmål som de ønsker svar på ved det borgermøde, som afholdes i aften tirsdag den 10. januar i Galaksen. 
Læs det åbne brev her
Inden mødets start svarer John Ingemann Allentoft (C), der er formand for miljø, plan- og teknikudvalget, nu på spørgsmålene.
God kommunal 'regeringsførelse' kræver, at lokalplaner, som borgerne har indrettet sig i tillid til, så vidt muligt overholdes. Ændringer imod samtlige beboeres ønsker bør have særlige og vægtige begrundelser. Er I politikere enige heri? I givet fald, hvad er da begrundelserne for at ændre den nuværende lokalplan for Laanshøj?
"Kommunen har ønsket at udvikle og færdiggøre Laanshøj med nye boliger, hvilket har været forudsat i de seneste mange års kommuneplaner. At udvikle området har krævet en ny, byggeretsgivende lokalplan, idet den nugældende rammelokalplan for området ikke er byggeretsgivende. Den kommende lokalplanen sikrer, at det bliver en bebyggelse i god kvalitet, med plads til stærke fællesskaber og med hensyn til natur og miljø. Der kan ikke bygges ikke mere end det, som den gældende kommuneplan giver mulighed for", lyder svaret fra John Ingemann Allentoft.
Er I opmærksomme på, at hævningen af bebyggelsesgraden på Laanshøj fra 12 % til 14 % i kommuneplan 2009 blev præsenteret som en teknisk korrektion som følge af ændrede beregningsregler og derfor uden konsekvens for den faktiske udbygning? (se side 7 i Kommunalplan 2009). Hvordan kan de 14 % så i dag benyttes som 'figenblad' for lokalplan 122?
"På grund af nye, statsligt fastsatte regler for, hvad der skal medregnes i forhold til bebyggelsesprocenten, og for at fastholde de hidtidige bebyggelsesmuligheder, blev der med Kommuneplan 2009 fastsat nye tal for maksimal bebyggelsesprocent overalt i kommunen. I Laanshøj blev tallet ændret fra 12 % til 14 % for at sikre den samme maksimale bebyggelsesmulighed som hidtil forudsat", svarer John Ingemann Allentoft.
Hvilke reelle fordele opnår kommunen ved at udbygge mere end tilladt efter den gældende lokalplan? (Blot at henvise til kommuneplanens hævning af bebyggelsesgraden fra 12 til 14 % er jo ikke en 'begrundelse'. En begrundelse må henvise til en eller flere fordele for kommunen.)
"Den gældende lokalplan 72 er en såkaldt rammelokalplan, der ikke er byggeretsgivende. En ny lokalplan er derfor nødvendig for, at Laanshøj kan færdigudbygges. I den fremlagte lokalplan er bebyggelsens placering og udformning, veje, stier og parkering, fælleshus og fællesarealer blevet fastlagt i en tæt dialog med beboerrepræsentanter og andre interessenter. Bebyggelsen holder sig inden for de eksisterende planlægningsmæssige rammer. Kommunen finder, at forslaget til den kommende byggeretsgivende lokalplan for området (LP 122) giver mulighed for en god sammenhængende bebyggelse i Laanshøj med respekt for natur, miljø og de nuværende beboere i området", siger John Ingemann Allentoft. 
 Mener I politikere, at mantraet om at være 'grøn kommune' stemmer overens med det voldsomme indhug i naturen omkring Laanshøj? Lokalplan 122 inddrager jo store øremærkede grønne, rekreative arealer til boliger og veje og minimerer også den økologiske forbindelse ned til Præstesø-fredningen, som byrådet selv vedtog for få år siden.
"Laanshøj vil også fremover være et af de grønneste og mindst bebyggede boligområder i Furesø Kommune. Lokalplanforslaget sikrer grønne områder mellem boligerne og grønne kig ud på Flyvestationen. Den økologiske forbindelse bliver kun berørt i begrænset omfang, og der vil blive foretaget kompenserende foranstaltninger for dyrelivet. Udbygningen af Laanshøj foregår udelukkende på eksisterende byzonearealer omgivet af grønne områder på alle sider. Laanshøj er således omgivet af natur til alle sider og ligger klods op af naturstøttepunktet Hjortøgård og de store grønne områder på Flyvestationen, der er blevet åbnet for offentligheden siden den første rammelokalplan for området", mener udvalgsformanden. 
 Hvad er den samlende arkitektoniske ide bag lokalplan 122? Visionen? Originaliteten? Hvordan tager arkitekturen, som tidligere lovet, udgangspunkt i 'historien' (kasernen) på anden måde end blot i farvevalget?
 "Lokalplan 122 regulerer bebyggelsens udformning bl.a. i form af rammer for bebyggelsens omfang og placering. Nordlejrens skala og hovedretninger er fastholdt. Bebyggelsen skal overvejende bestå af rækkehuse i 1-2 etager. For de enkelte delområder er fastsat rammer for facadematerialer og -farver. Tilsvarende er der angivet bestemmelser for tagform, tagmaterialer og farver. Høringsprocessen kan meget vel give anledning til justeringer i disse bestemmelser", siger John Ingemann Allentoft.
Opfatter I politikere den hidtidige dialog om Laanshøj med beboere og foreninger som tilfredsstillende?
"Efter det første borgermøde i februar har der været holdt mere end 8 dialogmøder med både grundejerforeningen, beboerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening. Der har været en livlig debat, men møderne har været præget af ønsket om at nå resultater. Resultatet af dialogprocessen ses i lokalplanforslaget, som adskiller sig væsentligt fra det oprindelige bebyggelsesforslag (Laanshøj +). Kommunen arbejder hele tiden med at forbedre borgerinddragelsesprocesserne bl.a. gennem nedsættelse af særlige udviklingsudvalg, hvorigennem dialogen mellem kommune, politikere og borgere kan styrkes", understreger John Ingemann Allentoft. 
hhs
 

Publiceret 10 January 2017 17:06

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV