Furesøs skoler er blandt de bedste i Danmark

Gennem de seneste syv år er gennemsnittet for de ældste elever i Furesø hævet med en hel karakter, og det bringer Furesøs skoler ind på en femteplads på landsplan

Af
Helene Stolle

Det går rigtig godt på Furesøs skoler. På tværs af skolerne afsluttede de 20 procent dygtigste elever deres folkeskoletid med et gennemsnit på mellem 10,5 og 11,4 i 2016, mens gennemsnittet er hævet fra 7,2 i skoleåret 2009-2010 til 8,2 i 2015-2016. Landsgennemsnittet ligger på 7. Det oplyser Furesø Kommune i en pressemeddelelse.
Placeringen helt i top blandt alle landets skoler glæder Henrik Poulsen (S), der er formand for børne- og skoleudvalget.
Læs også: De unge glæder sig til Campus Furesø
“Alt andet lige giver et godt karaktergennemsnit flere valgmuligheder for den enkelte, når de vigtige beslutninger om uddannelse og job skal træffes. Men man skal trives for at lære og lære for at trives. Derfor er det virkelig positivt, at resultaterne ikke er på bekostning af trivslen”, siger han og understreger, at også den årlige trivselsmåling blandt eleverne i kommunen viser et 'meget tilfredsstillende resultat'.

Fælles læringssyn på vej

Henrik Poulsen lægger ikke skjul på, at de gode resultater ikke bare kommer af sig selv, men at de derimod skyldes dygtige lærere, der brænder for deres arbejde.
Læs også: Eleverne: "Lærerne vil gerne lære fra sig, og eleverne vil gerne lære"
“Lærerne kan virkelig ranke ryggen, for de flotte faglige resultater er jo i høj grad deres fortjeneste”, siger han og forklarer, at netop de gode resultater er et afsæt for at turde endnu mere.
“I børne- og skoleudvalget lytter vi til skolebestyrelserne, der ønsker dannelse, innovation og kreativitet sat på skoleskemaet. Indtil nu har vi med kvalitetsrapporten primært målt de faglige resultater. Men læring rummer også en personlig og social dimension, og det skal også afspejle sig i den måde, vi måler kvalitet på i vores daginstitutioner og skoler her. Derfor glæder jeg mig til, at vi skal tale meget mere om et fælles læringssyn for 0-18-årige på Furesø Børnetopmøde i slutningen af marts. Her er ledere og bestyrelser fra daginstitutionerne nemlig også med”, lyder det fra Henrik Poulsen i pressemeddelelsen.

Håndholdt indsats for svage elever

Selvom karaktergennemsnittet viser, at det går godt for eleverne på Furesøs skoler, er der stadig en udfordring med at løfte de svage elever.
“For de elever er det ekstra vigtigt med det brede læringssyn. Hvis en elev grundlæggende ikke er motiveret til at gå i skole, er det ikke nok at sætte ind med mere faglig hjælp. Så må vi sammen med elev og forældre forsøge at genskabe motivationen ved at tage afsæt i og styrke elevens personlige, sociale og faglige kompetencer”, siger Henrik Poulsen og fortæller, at den såkaldte håndholdte indsats også kan række ud over skolens rammer.
Læs også: Lokale elever får nogle af landets højeste karakterer
“Furesøs skoler har gang i mange spændende tiltag for at udvikle undervisningen. Praktikforløb med det lokale erhvervsliv, innovation på skoleskemaet, valgfag på tværs af skolerne, samarbejde med de lokale foreninger og nye måder at tilrettelægge skoledagen på, er alt sammen forskellige veje til udvikling og differentiering af undervisningen, og det er spændende at være vidne til”, lyder det fra Henrik Poulsen.Det viser kvalitetsrapporten for Furesøs skoler

  • Eleverne klarer sig godt i de nationale test, hvor Furesø Kommune samlet set ligger væsentligt over landsgennemsnittet.
  •  Eleverne klarer sig flot ved prøverne ved afslutningen af 9. klasse i skoleåret 2015/16, hvor det samlede gennemsnit ved prøven i de bundne fag for Furesø Kommunes skolevæsen er 8,1.
  • De seneste fem skoleår er elevernes gennemsnit ved folkeskolens prøver steget fra 7,4 i skoleåret 2011/12 til 8,1 i skoleåret 2015/16.
  • I forhold til undervisningseffekten betyder de gode resultater ved folkeskolens prøver, at Furesø Kommunes skolevæsen samlet set leverer resultater, som det må forventes med den elevsammensætning, der er i kommunen.
  • Furesø Kommune indfrier ikke den nationale målsætning om, at mindst 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og der skal derfor fortsat arbejdes på at styrke overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
  • Furesø Kommune indfrier det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. I trivselsundersøgelsen fra foråret 2016 ses en forbedring på tre ud af fire parametre ift. baselineundersøgelsen fra 2015. På den fjerde parameter er resultatet status quo. I baselineundersøgelsen lå Furesø placeret blandt de bedste kommuner.
  • Lærernes undervisningskompetence er fortsat stigende. Furesø Kommune lever op til den kommende målsætning om fuld kompetencedækning i faget dansk, fysik/kemi, tysk , musik samt håndværk og design. Matematik har en kompetencedækning på over 90 %, mens engelsk er kompetencedækket i over 85 % af timerne.
  • To af kommunens skoler har – på trods af flotte resultater for de 20 % dygtigste elever – et elevgrundlag, der kalder på en særlig opmærksomhed. Derfor vil forvaltningen i samarbejde med skolernes ledelse, medarbejdere og bestyrelse analysere situationen og prioritere forskellige indsatser: - For en bredere gruppe af elever i udskolingen vil der blive iværksat tiltag, hvor der arbejdes med elevernes personlige kompetencer og deres faglige præstationer. Evt. kan gruppen sammensættes af elever på tværs af de to skoler, og der kan laves et specifikt forløb a la Løkkefonden. Flere kommuner har set en umiddelbar effekt af sådanne tiltag. - Skolerne arbejder allerede med flere nye tiltag, som i et langsigtet perspektiv skal bryde nuværende mønstre. Bl.a. et samarbejde med True North, hvor der arbejdes med at styrke elevernes personlige kompetencer, herunder vedholdenhed, selvkontrol, målsætning mv. samt et stærkt fokus på forældrenes rolle og styrkelse af skole-hjem-samarbejdet bl.a. gennem mentorordning og hjemmebesøg fra lærere med anden etnisk baggrund end dansk. 

 

Publiceret 16 March 2017 09:05

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV