Furesø Handicapråd har planlagt en workshop, der skal være emd til at styrke tilliden mellem kommunen og borgere.

Furesø Handicapråd har planlagt en workshop, der skal være emd til at styrke tilliden mellem kommunen og borgere. Pressefoto

Sæt kryds i kalenderen: Handicaprådet kæmper for en god borgerdialog

Furesø Handicapråd er trukket i arbejdstøjet. Rådet planlægger en workshop med fokus på at styrke tilliden og den gode borgerdialog

Furesø Handicapråd gennemfører torsdag den 27. september klokken 17 til 20 en workshop om borgerdialogen i overgangen fra børneforvaltningen til voksenforvaltningen i kommunen.

”Workshoppen vil have særligt fokus på, hvordan der opnås en god dialog mellem familierne og kommunen, når sager om børn og unge med fysiske eller psykiske handicaps skal overdrages til afdelingen for voksne med funktionsnedsættelser i forbindelse med, at den unge fylder 18 år,” forklarer Sine Holm, der er formand for Furesø Handicapråd.

”Vi vil gerne invitere borgere til at fortælle om deres oplevelser og forventninger til dialogen med kommunens instanser i den forbindelse,” siger Sine Holm og opfordrer allerede nu interesserede borgere til at henvende sig til Handicaprådet og sætte kryds i kalenderen.

Furesø Handicapråds overordnede ansvar er at rådgive Furesø Byråd og Kommune om alle forhold af betydning for mennesker med funktionsnedsættelser og implementeringen af Furesøs Handicappolitik, som bygger på FNs handicapkonvention. Handicaprådet tager spørgsmål af mere principiel karakter op til drøftelse og behandling.

”Ud over fokus på den gode borgerdialog, vil Handicaprådet i år også arbejde for kvalitet i kommunens sagsbehandling, så antallet af ankesager nedbringes, øget fokus på pårørende, beskæftigelse for mennesker med handicap samt ønsket om en borgerrådgiver, der kan hjælpe borgere med at navigere i det kommunale system,” lyder det fra Sine Holm.

Furesø Handicapråd konstitueres i forbindelse med kommunalvalget og vælges for en fireårig periode. Furesø Handicapråd består af fire politikere valgt af byrådet, og fire repræsentanter fra forskellige handicaporganisationer udpeget af paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH) Furesø.

Det nuværende Handicapråd består af formand Sine Holm (DH), næstformand Matilde Powers (A), Karin Beyer (DH), Bettina Ugelvig Møller (A), Rasmus Frimodt (DH), Carsten Svensson (O), Dorthe Stieper (DH) og Helle Valentin (Ø).

Borgere er velkomne til at kontakte Furesø Handicapråd. Der kan læses mere om rådets arbejde på http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/RaadNaevnOgBestyrelser/Handicapraad

Yderligere information kan rekvireres hos Furesø Handicapråds formand Sine Holm, email: sine.holm@biomerieux.com eller tlf. 24 28 60 43

Publiceret 22 June 2018 05:00