Alun Biggart er beboer på Hestetangsvej, og han er ”stiktosset”, siger han, over at TDC søger om lov til at sætte en 30 meter høj mast op i nabolaget for at forbedre sin 4G dækning. Privatfoto.

Alun Biggart er beboer på Hestetangsvej, og han er ”stiktosset”, siger han, over at TDC søger om lov til at sætte en 30 meter høj mast op i nabolaget for at forbedre sin 4G dækning. Privatfoto.

Beboere i Farum Vest protesterer mod opstilling af TDC-mobilmast

TDC har søgt Furesø Kommune om tilladelse til at opsætte en 30 meter høj mobilmast i Farum Vest. Opsætningen vil kræve en dispensation fra fredningsbestemmelserne

Af
Anne Lønstrup

mobilstrid For at forbedre mobildækningen ønsker TDC at opstille en 30 meter høj rørmast, antenner og teknikskabe på en grund på Hestetangsvej i Farum. Ejeren af grunden vil gerne give tilladelse, mens flere naboer er lodret imod.

En af dem er Alun Biggart, der bor med sin familie på ’Hyllegården’ på Hestetangsvej 58. Familien er en af de nærmeste naboer til den grund, hvor TDC ønsker at opstille sin mobilmast.

”TDC har siden 2012 forsøgt at overtale mig til at have mobilmasten stående på min grund. De har tilbudt mig knap 60.000 kr. om året i leje, men jeg har sagt nej, for jeg ikke vil have mine børn eksponeret for farlig stråling,” siger Alun Biggart.

Efter at han havde afvist at have masten stående, fik han at vide, at TDC havde opgivet at sætte masten op i området. Nu har TDC dog fået en aftale med ejeren af nabogrunden til Hestetangsvej 58, som gerne vil tillade masten på sin grund. Ifølge Alun Biggart bor vedkommende selv halvanden kilometer væk, mens Alun Biggart og familie bor 15-20 meter fra det sted, hvor masten skal stå.

”Der er flere andre børnefamilier, som er stiktossede ligesom jeg er, og naturforeningerne er også imod. Vi kan ikke forstå, at man kan få den idé at sætte en mobilmast så tæt på familier med børn oveni at området er fredet,” siger Alun Biggart.

En mast vil påvirke udsigten

Hvis TDC skal have lov til at sætte mobilmasten op, vil det kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 og dispensation for fredningen i området, jf. naturbeskyttelsesloven § 50, stk. 1. Derfor søger landinspektørfirmaet, LE34, på vegne af TDC nu Furesø Kommune om at få disse dispensationer.

Furesø Kommune kan først træffe en afgørelse i sagen, når den har været i nabohøring. Det er den frem til den 18. december, ligesom sagen fremlægges for Fredningsnævnet for København.

Ifølge formand for Dansk Naturfredningsforening i Furesø, Carsten Juel, har foreningen gjort indsigelse mod mobilmasten.

”Vi er jo ikke naboer, men Fredningsnævnet har spurgt os i den lokale Dansk Naturfredningsforening om vores mening, og vi har svaret, at vi ikke mener, at opstillingen af en høj mast er i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne. Der er jo tale om en udsigtsfredning, som skal beskytte udsigten over landskabet,” siger Carsten Juel.

Naboer hyrer advokat

Tilbage til den vrede nabo, Alun Biggart. Han har sammen med endnu en nabo hyret en advokat, der på deres vegne har sendt en skrivelse til kommunen med en protest over forslaget om at rejse en mobilmast. Begge de to personer er bosat med familier ganske tæt på stedet, hvor TDC ønsker masten rejst.

”Det skøre ved det her projekt er, at placeringen af masten kun vil give et begrænset antal TDC-kunder bedre mobil-dækning. Efter mit skøn vil 40 pct. af forbedringen gå til befolkningen i Farum Vest, mens 60 pct. kun vil blive til gavn for områdets ræve, kaniner, mus, heste og rådyr!” siger Alun Biggart.

En vurderingssag

I TDC’s ansøgning til kommunen anføres det, at det ikke har været muligt at benytte høje bygninger eller skorstene til placering af antennen, så en mast kan undgås.

”I henhold til planloven skal landzonen forsøges friholdt for konstruktioner, der ikke er en naturlig del af det åbne land. Da det ikke er muligt at opsætte sendeanlægget i eksisterende høje konstruktioner og da den ansøgte mast vil blive placeret i forbindelse med eksisterende bevoksning, vil denne placering ikke fremstå som opsat i det åbne land,” hedder det.

Fredningsbestemmelserne fastslår, ”at der ikke må anbringes tårne, master, vindmøller, tankanlæg eller andet, der efter fredningsmyndighedernes vurdering virker skæmmende.”

I forhold til det står der i ansøgningen, at den ansøgte mast ikke vil virke skæmmende, ligesom den heller ikke vil stride mod fredningens formål. ”Dels grundet dens placering i en eksisterende bevoksning (..), dels grundet dens placering i udkanten af fredningsområdet,” lyder argumentet i TDC’s ansøgning.

Publiceret 18 December 2018 10:00

SENESTE TV