Furesø Kommune gør kraftige indsigelser mod planerne om grusgrave i Bregnerød. Foto: Helene Holm Stolle

Furesø Kommune gør kraftige indsigelser mod planerne om grusgrave i Bregnerød. Foto: Helene Holm Stolle

Høringssvar til Region Hovedstaden: Furesø Kommune tager kraftig afstand mod grusgravplaner i Bregnerød

Eventuel råstofindvinding i Bregnerød vil stride mod retningslinjerne i Furesø Kommuneplan og måske ødelægge sårbare drikkevandsområder, slår Furesø Kommune fast i høringssvaret til Region Hovedstaden

Af
Helene Holm Stolle

Furesø Kommune har flere gange tidligere gjort Region Hovedstaden opmærksom på, at kommunen ikke ønsker udpegning af interesseområder og graveområder indenfor kommunegrænsen - og i høringssvaret til Region Hovedstaden om de to interesseområder i Bregnerød gør Furesø Kommune det klart, at den tager kraftigt afstand fra planerne.

Det er især naturen og de historiske værdier, der spiller ind i Furesø Kommunes afstandstagen fra graveplanerne i Bregnerød - samt drikkevandsinteresse og hensynet til byens borgere.

"De to interesseområder er omgivet af fredede områder, Allerød Lergravfredningen mod nord og Stavnsholtkilefredningen mod syd, der begge har til formål at sikre de smukke landskaber og deres værdifulde natur.En åben grusgrav klos op af de fredede områder vil i høj grad forringe oplevelsen af landskabsværdierne", skriver kommunen i høringssvaret, hvori det også understreges, at 'interesseområderne i sig selv rummer adskillige arealer med §3 beskyttet natur'.

Samtidig slår Furesø Kommune fast, at det samlede areal for de to interesseområder er beskedent, men at de faktisk vil blive endnu mindre på grund af §3-områderne.

"Der vil således ikke være proportionalitet mellem de begrænsede arealer, der kan anvendes til råstofindvinding og den naturødelæggelse, det vil forvolde", skriver Furesø Kommune og understreger samtidig, at interessområderne ligger i 'sårbare drikkevandsområder og Nitratfølsomt indvindingsområde'.

I høringssvaret lægger Furesø Kommune også vægt på, at især det kulturhustoriske landskab i Bregnerød vil ødelægges af grusgrave, ligesom grusgravning vil 'ødelægge eksistensgrundlaget for både det økologiske landbrug Stengården og Bregnerød Kro'.

Læs hele høringssvaret her

Publiceret 08 June 2019 09:59