"De politikere, som har stemt for budgetaftalen, spørger jeg: Hvordan kan I - i en kommune som vil profilere sig på at være grøn - gå ind for at afsætte 8-9 mio. kr. på et så miljømæssigt problematisk projekt?", skriver Esben Simonsen i dette debatindlæg.

DEBAT: 'Kunstgræsbane i Hareskovby er miljømæssigt problematisk'

Esben Simonsen, Skovbovænget 46, Hareskovby

Kunstgræsbaneprojektet i Hareskov er tænkt placeret i et gammelt villakvarter i Hareskov, og nu har byrådet i sit budgetforlig understreget, at kunstgræsbanen skal være 'miljørigtig' eller med andre ord miljømæssigt forsvarlig.

Svaret på, hvornår projektet er forsvarligt, er ifølge byrådet nu i 2019 at sikre, at forurenet regnvand ikke siver ned til grundvandet, mens byrådet i 2016 med Lokalplan 116 tænkte miljø mere omfattende - og visionært. Dengang blev der tænkt på bydelens karakter af grønt villakvarter med et harmonisk samspil til den omkringliggende skov. Af samme grund ønskede man ikke at tillade, at opfyldninger af nogen slags pressede sig mod områdets søer eller, at bygninger med stor højde ragede op over alt andet.

Alene disse hensyn forhindrer, at kunstgræsbanen kan anlægges i Månedalen: Banen er tænkt terrænreguleret tættere på søerne end tilladt, og lysmaster med en højde på 16 m er heller ikke accepteret i lokalplanen. Dertil kommer, at en forhøjelse af banen med potentielt miljøskadelige stoffer giver mulighed for afstrømning af sådanne til søerne. Og her hjælper det ikke, at nedsivningen til grundvand søges forhindret ved, at der udlægges en membran.

I den tidligere plan var der ifølge en VVM-screening tale om 150 t gummigranulat ved etableringen og 5-6 ton årligt til erstatning for det gummigranulat, som blev spredt fra banen. Hvad materialeforbruget ifølge en revideret plan vil være, har vi til gode at få oplyst. Og er det muligt at sikre, at banen ikke vil blive en kilde til spredning af mikroplast i nærmiljø og via søerne til Tibberup Å og videre i retning mod Roskilde Fjord?

Det forekommer mig, at byrådet hvad angår placeringen med udbytte kunne nærlæse Lokalplan 116 - en plan som fortsat er gældende - eller i Miljøstyrelsens Kortlægningsrapport om kunstgræsbaner fra 2018, hvor man anbefaler, at kunstgræsbaner anlægges langt fra boligområder, eller steder, hvor der er mulighed for at etablere bufferzoner, som afskærmer naboer fra de værste gener.

Derfor spørger jeg de politikere, som har stemt for budgetaftalen: Hvordan kan I - i en kommune som vil profilere sig på at være grøn - gå ind for at afsætte 8-9 mio. kr. på et så miljømæssigt problematisk projekt.

Publiceret 29 September 2019 05:00