Furesø Kommune kæmper fortsat for at holde Bregnerød fri for grsugrave. Modelfoto

Furesø Kommune kæmper fortsat for at holde Bregnerød fri for grsugrave. Modelfoto

Furesø Kommune kæmper fortsat for at få det sidste interesseområde i Bregnerød ud af Råstofplan 2020

Furesø Kommune har ikke opgivet kampen for at undgå grusgrave i Bregnerød. I et nyt supplerende høringssvar slår kommunen på, at regionen ikke er forpligtet til at dække sit eget råstofbehov

Af
Helene Holm Stolle

Mens Region Hovedstaden i slutningen af august besluttede at udtage det ene (det sydlige område, red.) af de to områder i Bregnerød, der i forslag til Råstofplan 2020 var udlagt som interesseområde for råstofindvinding, kæmper Furesø Kommune fortsat for, at også det andet interesseområde i nord udtages af planen.

I sidste uge sendte Furesø Kommune nemlig endnu et supplerende høringssvar til regionen. Heri blev det understreget, at hver enkelt region ikke er forpligtet til at sikre, at regionens eget råstofbehov dækkes i egen region - en tilkendegivelse, som Miljø- og Fødevareministeriet er kommet med efter Egil Hulgaard (C) fra Furesø Kommune har rejst spørgsmålet om regionernes pligt til at sikre egen råstofindvinding.

Men det sydlige og mindste interesseområde for råstofindvinding i Bregnerød er taget ud af forslaget til Råstofplan 2020, kæmper Furesø Kommune fortsat for, at også det nordlige område tages ud af planerne.

Men det sydlige og mindste interesseområde for råstofindvinding i Bregnerød er taget ud af forslaget til Råstofplan 2020, kæmper Furesø Kommune fortsat for, at også det nordlige område tages ud af planerne.

I det supplerende høringssvar fremhæver Furesø Kommune altså den tilkendegivelse og understreger endnu en gang, at det nordlige interessområde i Bregnerød på mange områder svarer til det interesseområde ved Dronningemølle i Gribskov Kommune, der allerede er blevet pillet ud af forslaget til Råstofplan 2020.

"Furesø Kommune har på den baggrund en forventning om, at regionens forretningsudvalg og Regionsrådet beslutter at tage det nordlige interessområde ved Bregnerød ud af forslaget til Råstofplan 2020", slutter det supplerende høringssvar, der er underskrevet af borgmester Ole Bondo Christensen (A), Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, samt Egil Hulgaard (C), formand for Udvalg for byudvikling og bolig.

Overfor Furesø Avis understreger Ole Bondo Christensen, at kommunen kommer til at følge sagen tæt.

"Regionsrådet skal behandle sagen den 24. september, og en endelig råstofplan foreligger først i 2020. Vi følger sagen tæt med et mål om at sikre, at det andet interesseområde også går ud af planen", siger han.

Bregnerøds særlige natur- og miljøinteresser

  • Natura 200: Det nordlige interesseområde ligger 50 meter fra det internationale Natura2000-naturbeskyttelsesområde (Kattehale Mose) med Lille Ravnshot Skov, Ravnsholt Skov og Sønderskov.
  • Bilag IV-arter: Den spidssnudede frø, er en strengt beskyttet bilag IV-art, og den er registreret i flere af søerne og umiddelbart uden for interesseområdet. Derudover er der også registreret Stor Vandsalamander, der også er en strengt beskyttet bilag IV-art.
  • §3 beskyttede naturtyper: Interesseområdet indeholder flere søer og et engareal, der er beskyttede gennem naturbeskyttelseslovens §3, Yderligere en række §3-beskyttede søer ligger direkte op af interesseområdet.
  • Grundvand: Interesseområdet dækker omtrent halvdelen af indvindingsoplandet til Bregnerød Vandværk. Området er samtidig beliggende i 'Område for særlig drikkevandsinteresser' (OSD) og 'Nitratfølsomt indvindingsområde' (NFI), ligesom den østlige del af området er udpeget som 'Indsatsområde for Nitrat'.
  • Trafik og sundhed: Transport af råstoffer vil foregå af Hyrebakken, Høveltevej og Gammel Høveltevej, hvilket vil medføre tung trak med støv, støj og risiko for uheld gennem Bregnerød landsby. De to førstnævnet veje er skoleveje, supercykelstier og del af det regionale cykelstinet, ligesom de er meget benyttede som rekreative cykelstier.

Kilde: Furesø Kommune

Publiceret 18 September 2019 10:00

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt