Faktisk har jeg ondt af mine medborgere i Farum, som ikke længere kan gå deres elskede ture langs Farum sø igennem Farumgård. Retten har Farum kommune købt af ejerne i 1949 for 10% af ejendommens værdi, og dette var forbundet med en fredning af området og bygningerne. I fredningen blev bestemt to mulige stiforløb: Det ene, som har været benyttet i de sidste 80 år, gik igennem Farumgårds gårdsplads, det andet gik langs Farum sø.

Farumgård-ejer om fredningssag: "Den vil med sikkerhed blive fulgt op af en retslig prøvelse ved domstolene"

Ejeren af Farumgård har haft travlt med, at beskylde Farum kommune for at være usamarbejdsvillige i denne sag, men det er at vende tingen helt på hovedet. Da stiforløbene fremgår af fredningen, har Farum kommune ikke kunnet ændre i stiforløbne som ejeren ønsker, uden at der igangsættes en ny fredning – En proces som nu er begyndt.

I fredningen står ganske rigtigt, at adgangen kunne lukkes, hvis der blev ”for store gener” for ejeren. Det var ikke præciseret hvad ”for store gener” indebar, og dette blev anledning til, at ejeren fik medhold i byretten.

Der er stor forskel på, hvad der generer den enkelte. Et faktum er det, at ejeren har forsøgt at lukke adgangen stort set fra han overtog ejendommen for 10 år siden. Han beskrev dengang, hvordan han følte sig generet af folk, som så igennem vinduerne mv. i Farum avis. I stedet for at forsøge at afskærme stien og privatboligen med f.eks. lave hække eller andre tiltag, har han lukket portene i.

Ejeren har dokumenteret disse generende mennesker med fotografier af de indtrængende. Morsomt er det, at der på et fotografi af en generende indtrængende, ses en person der til forveksling ligner Flemming Oppfeldt, som netop har taget sin genbo og den private ejendomsret i forsvar i en tilsvarende artikel som denne. Hvor mange af de andre personer som figurerer som dokumentation for generende indtrængende er ejerens venner?

Med hensyn til gener er ejeren ikke sen til selv at genere sine naboer. En uenighed om skellet imellem det Kålundsvej 7 (i svinget ved parkstien) og ejeren af Farumgård (formodentlig fordi naboen ønskede hækken klippet til 1,80 m, så han havde søudsigt både sommer og vinter), resulterede i plantning af en 4 meter høj thujahæk ca. 1 meter inde på Farumgårds grund (se selv efter). Nu har naboen ikke søudsigt hverken sommer eller vinter! Naboen blev så ked af det, at han solgte sit hus, og de andre naboer blev kyset fra at sige noget som helst imod ejeren af Farumgård. (Den nuværende ejer af huset på Kålundsvej har intet med denne kommentar at gøre).

Ejeren af Farumgård opnår betydelige fordele ved at fornægte offentligheden adgang til Farumgård, tænk blot på stigningen i ejendomsværdi. Tak til Socialdemokratiet, Enhedslisten og Konservative for at kæmpe for almenvældet i denne sag imod en ejer, som føler sig generet af en gennemgang, som han var bekendt med, da han overtog ejendommen til billige penge netop pga. af selvsamme gennemgang.

Dato: 20-11-19

debat Drømmen om, at Furesø Kommune får en offentlig gymnasial ungdomsuddannelse lever i bedste velgående blandt en række fremtrædende politikere – ikke mindst hos borgmester Ole Bondo Christensen og Henrik Poulsen, formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse.

Furesø må ikke oprette eget gymnasium

Man begrunder ønsket om en ekstra ungdomsuddannelse med, at 800-900 unge hver dag forlader kommunen for at gå på en ungdomsuddannelse uden for kommunen. Derfor har kommunen ansøgt Børne- og Undervisningsministeriet om lov til at oprettet et alment gymnasium. Ministeriet har nu givet afslag på ansøgningen med den fornuftige begrundelse, at der i forvejen er en overkapacitet af pladser på de almene gymnasier på Nordsjælland. Derfor forsøger kommunen nu at lokke eksterne udbydere af ungdomsuddannelser til at lægge en filial i kommunen. Ifølge Henrik Poulsen har fire ud af seks omkringliggende gymnasier vist interesse for at oprette en filial eller skabe en eller anden form for campus i kommunen. Det er naturligvis helt legitimt at ønske sig et lokalt offentligt gymnasium inden for kommunegrænsen. Spørgsmålet er imidlertid om der er et reelt behov for en ekstra ungdomsuddannelse i kommunen? Har kommunens unge ikke allerede mange valgmuligheder inden for rækkevidde? Svaret er så afgjort ja. Man skal som bekendt måle hovedet inden man syr hatten. Den visdom kunne man ønske sig, at man i højere grad lod sig styre af i dette spørgsmål frem for af ensidige lokalpolitiske ambitioner som ikke modsvares af et reelt behov hos borgerne. Hvis Furesø Kommune lå i udkantsdanmark med dårlig offentlig transport og langt til nærmest ungdomsuddannelse ville det give god mening at ønske sig en ekstra ungdomsuddannelse.

Men Furesø Kommune er som bekendt ikke i den kategori. Tværtimod. De uge i Furesø har et stort og varieret udbud af offentlige ungdomsuddannelser og specielt STX-uddannelser i de omkringliggende kommuner. Og så må man jo heller ikke glemme, at Marie Kruses Skole de sidste 50 år har udbudt en almen gymnasial uddannelse, STX, og at skolen fra skoleåret 2020 desuden tilbyder HF. Hvorfor er det et problem, at de unge fra Furesø går på gymnasier i de omkringliggende kommuner eller vælger det lokale private gymnasium? Er det transporttiden, der er et problem for de unge? Mener man virkelig, at der er for langt fra Farum til Birkerød eller Allerød eller fra Værløse til Ballerup, hvor der som bekendt tilbydes plads på gode og veldrevne offentlige gymnasier? Er det ikke vigtigere, at de unge rent faktisk har mange ungdomsuddannelser at vælge imellem inden for kort afstand, end at kommunen får en ekstra ungdomsuddannelse? Ministeriets vurdering i sagen er klokkeklar: Der er ikke brug for et ekstra gymnasium på Nordsjælland - og da slet ikke i Furesø Kommune. Tværtimod vil det være uansvarlig omgang med offentlige midler at udvide gymnasiekapaciteten i en situation, hvor der i forvejen er ledige pladser på hovedparten af gymnasierne på Nordsjælland.

Så kære Ole og Henrik med flere: Mål hovedet, inden I syr hatten – der er ganske enkelt ikke behov for et ekstra gymnasium i Furesø Kommune.

Dato: 18-11-19

debat Efter flere års venten og intense drøftelser siden november 2017, hvor det lykkedes at overbevise Furesø Kommune om, at en rampe som erstatning for vores trappe ikke alene var en dårlig løsning men direkte i strid med bygningsreglementet BL-18, så er trappen ned til Munkehøjstien endelig blevet renoveret.

DEBAT: Økonomi frem for sikkerhed og ulovlig rampe

Resultatet er ganske godt, og der er kommet en fin trappe med brede lave trin, smal rampe i den ene side til cykler, og flot gelænder i den modsatte til glæde for ældre og/eller gangbesværede borgere.

På vegne af beboerne i Solhøjpark siger vi tak til kommunen.

Dato: 19-11-19

debat Faktisk har jeg ondt af min genbo på Farumgård. De har i mange år tilladt, at publikum har haft adgang til parken af en sti der gik gennem deres bygninger. Men på et tidspunkt skønnede ejeren, at offentligheden kom for tæt på privatlivets fred og de lukkede porten i. Det gik Furesø Kommune til retten med, men byretten har pure frikendt min nabo. Det var hans gode ret, sagde retten. Den samme sag ligger nu til afgørelse hos landsretten. Furesø Kommune vrider og drejer sig for at undgå endnu et retsligt nederlag.

Venstre om Farumgårdsagen: Vil ikke være med til ny fredningssag

Seneste skud på stammen er, at Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten vil have byrådet til at vedtage en fredning, dvs. en ekspropriation af min nabos ejendom, så kommunen kan tvinge en sti igennem de private bygninger. Alt det de ikke kunne opnå i by- og landsret, prøver de at få gennemført i en fredningssag.

Farumgård-ejer om fredningssag: "Den vil med sikkerhed blive fulgt op af en retslig prøvelse ved domstolene"

Det hører med til sandheden i denne historie, at Farumgård forlængst har tilbudt et alternativ stiforløb som vil betyde at publikum ville have adgang til parken i morgen. Men nej, Furesø Kommune er så magtfuldkommen, at den hellere vil kaste sig ud i en årelang fredningssag. Hvem bliver taberne? Svar: borgerne og den private ejendomsret.

Dato: 14-11-19

debat I den sidste hektiske fase af kommunalvalget i 2017, fik Socialdemokratiets daværende lokale formand bragt et i læserbrev i Furesø Avis Her skrev hun at ”Venstre har dømt sig selv uden for indflydelse.”

"Er der nu også orden i økonomien?"

Det gjorde hun, fordi jeg bl.a. i valgdebatten på TV2 Lorry i 2017 havde fremført at der ikke var sammenhæng mellem kommunens indtægter og udgifter. Jeg fremførte, den gang som nu, at vi i de senere år har spist af kommunens kassebeholdningen, vi bruger flere penge end vi får ind og de investeringer vi foretager har ikke et så stort afkast at de kan finansiere fremtidens forbrug. Og derfor skal vi i 2021, allersenest 2022, når særtilskuddet bortfalder, enten indføre serviceforringelser eller hæve skatten.

I samme valgdebat blev borgmester Ole Bondo(S) spurgt direkte til om der ville komme skatteforhøjelser, hvilket han svarede klart nej til. (Klippet kan findes på Lorrys hjemmeside 18 minutter og 52 sekunder inde i programmet.)

I weekendens udgave af Frederiksborg Amtsavis kunne man læse at udvalgsformand Hasan Yilmaz (S) vil have skattestigninger, og viceborgmester Preben Sandberg Pettersson(S) bakkede senere på dagen op om diskussionen på sin facebookside.

Jeg synes det ville være på sin plads om borgmesteren ville fortælle om den politik han og Socialdemokratiet vil føre. Vil de holde deres valgløfte om at skatten ikke skal stige eller vil de ikke.

Dato: 12-11-19

debat Juletræet på Frodes Plads er reddet.

Det er Frodes Plads ikke. Snart rives de to stationsby huse fra 1913 og 1930 på REMA grunden ned og erstattes af en kedelig forstadsarkitektur.

Farums juletræ er reddet

Ingen arkitekt har været i stand til at integrere disse to ældre karakteristiske bygninger i et nyt spændende Hovedgademiljø.

Der er plads nok til nyt supermarked, parkeringsplads, nye boliger og de to ældre bygninger. Men nej, ligesom med mange af de træer, Kommunen har fældet i Hovedgaden, kan man ikke tænke ud af boksen.

Hjerterne er blevet revet ned på Farum Bytorv: "Vi har solgt rub og stub"

Det hele skal følge tekniske standarder og være sterilt, enkelt, kvadratisk og praktisk. Lidt krumt og skævt, hyggeligt og grønt, det må det ikke være være i den nye Farum Hovedgade.

PS. Jeg kan huske kaffemøllen i vinduet til højre for trappen op til Lars B Købmand. Man bad en ekspedient, om det man skulle købe over disken. Det var der, hvor kasseapparaterne stod i det, der meget senere blev EURO Spar.

Dato: 09-11-19

Der mangler en gangsti/ fortov på Skovlinien mellem Fiskebækvej og Skovgårdsalle. Mange spadserer på denne farlige strækning, i stedet for at gå på nærliggende villaveje. Der er intet fortov, kun en markeret malet cyklesti, som benyttes af både fodgængere og cyklister. Og der køres ofte alt for stærkt, da der hverken er beboelse, udkørsler eller sideveje på strækningen. Poltiet har da også fundet en god indtægtskilde her, ved at placere fotovogne overfor Højeloft Vænge en gang imellem. Den af kommunen opstillede hastighedsmåler fungerer sjældent, og har næppe en større virkning.

I forhold til så mange andre kostbare investeringer i trafikchikaner m.m. i kommunen, vil jeg foreslå at der her etableres en simpel grussti et par meter inde i græsrabatten, gerne med "tørskoet" forbindelse til stinettet i hele området ved "Vulkanen". Derved vil man kunne færdes rimeligt sikkert med børn og hunde, helt afskåret fra den kørende trafik. Og det behøver ikke at blive kostbart. En fast grussti, svarende til øvrige stier i området, vil være god at færdes på og kræve minimum vedligeholdelse. For trods motorvejsstøjen, er der masser af natur at kigge på i området, et attraktivt nærområde for mange mennesker..

Dato: 09-11-19

debat Juletræet på Frodes Plads er reddet. Det er Frodes Plads ikke. Snart rives de to stationsby huse fra 1913 og 1930 på REMA grunden ned og erstattes af en kedelig forstadsarkitektur. Ingen arkitekt har været i stand til at integrere disse to ældre karakteristiske bygninger i et nyt spændende Hovedgademiljø.

Der er plads nok til nyt supermarked, parkeringsplads, nye boliger og de to ældre bygninger. Men nej, ligesom med mange af de træer, Kommunen har fældet i Hovedgaden, kan man ikke tænke ud af boksen. Det hele skal følge tekniske standarder og være sterilt, enkelt, kvadratisk og praktisk. Lidt krumt og skævt, hyggeligt og grønt, det må det ikke være være i den nye Farum Hovedgade.

PS. Jeg kan huske kaffemøllen i vinduet til højre for trappen op til Lars B Købmand. Man bad en ekspedient, om det man skulle købe over disken. Det var der, hvor kasseapparaterne stod i det, der meget senere blev EURO Spar.

Dato: 08-11-19

debat Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt skal den 5. november tage stilling til et nyt forslag til etablering af en kunstgræsbane i Hareskovby.

I DN Furesø er vi glade for, at kommunen synes at have opgivet at lede drænvand til den nærliggende sø, der allerede er belastet af miljøfremmede stoffer. Drænvandet, der udgør en lille del af den samlede mængde vand fra banen, vil sandsynligvis i stedet blive ledt til spildevandskloak og dermed til rensningsanlæg. DN har tidligere anbefalet udledning til spildevandskloak frem for til regnvandsledning og dermed til den nærliggende sø. Efter den nye plan vil hovedparten af vandet dog stadig nedsive til grundvandet, dette vil ske på trods af beliggenheden for tæt på en drikkevandsboring. Kommunen har ikke forholdt sig til dette problem.

Udvalget skal tage stilling til typen af infill, enten gummigranulat (SBR) eller kork.

SBR, der laves af gamle bildæk, frigiver miljøfremmede stoffer som metaller, blødgøringsmidler og phenoler. SBR kan desuden give spredning af mikroplast i naturen. SBR-baner regnes for at have gode fodboldmæssige egenskaber og en lang holdbarhed.

Kork er et organisk materiale, der umiddelbart forventes at indeholde færre miljøfremmede stoffer end SBR. Der er desværre kun få studier af kork-baners miljøkonsekvenser, men sandsynligvis er der risiko for frigivelse af metaller og pesticider/fungicider. Kork kan desuden angribes af svamp, et problem der kunne blive særligt stort i Hareskovby, hvor banen ville komme til at ligge i læ. Svamp kan give et behov for brug af sprøjtemidler, hvilket er uforeneligt med kommunens status som giftfri kommune. En korkbane består foruden infill af en plastikmåtte og kunstige plastik-græsstrå, der er altså også risiko for spredning af mikroplast fra denne type bane. Korkbaner har en kortere levetid end SBR-baner.

Så udvalget skal træffe en vanskelig beslutning, der under alle omstændigheder har negative miljømæssige konsekvenser.

Dato: 04-11-19

Kære Lars Hovgaard

Jeg forstår til fulde jeres interesse for at bevare de skønne naturområder omkring Bregnerød.

DEBAT: Den røde regering er ligeglad med naturen i Furesø

Jeg håber også du har bemærket fra det seneste regionsrådsmøde, at vi i Venstre meget tydeligt har markeret en holdning til at tage hele Bregnerødområdet ud af råstofplanen allerede nu . (Det fremgår af referatet fra regionsrådsmødet 24.09.2019. )

Jeg har også umiddelbart efter regionsrådsmødet svaret borgmesteren i Furesø og flere andre personer, der havde henvendt sig om sagen.

Vi har flere gange meget tydeligt markeret, at vi prioriterer vores smukke og enestående naturområder allerhøjest. De skal bevares til glæde for både nuværende borgere og kommende generationer.

Vi mener i Venstre, at der er en meget presserende udfordring med, at få lavet en national handlingsplan på råstofområdet. Det kan ikke være rigtigt, at den geografisk mindste region, men den tættest befolkede, skal dække sit eget råstofbehov. Vi presser også på for at få åbnet op for alternative fremskaffelsesmåder, såsom import og et større samarbejde mellem regionerne om fremskaffelse af råstoffer.

Fra nogle regioner eksporteres idag til udlandet, mens vi i Region Hovedstaden har problemer med at fremskaffe tilstrækkelige mængder.

Parallelt hermed skal der naturligvis maksimalt tryk på udviklingen indenfor re-cycling og up-cycling af råstoffer til byggeriet. Det tror jeg alle partier er enige om.

For vi må også vedkende os, at når vi i regionen bygger nye hospitaler for ca. 20 mia. dkr. Og nu renoverer for 7 mia. dkr. Så efterspørger vi selv en betydelig mængde råstoffer.

Nu befinder vi os jo midt i en høringsperiode og derfor er sagen ikke afgjort endnu og der er formentlig flere partier, som ikke har taget endelig stilling.

Men lige i sammenhæng med vores enestående naturområder i Region Hovedstaden, så mener vi, at vores vigtigste forligtelse er at beskytte dem.

Med venlig hilsen.

Dato: 02-11-19

Jeg deltager som medlem af Enhedslisten i en delegation til Colombia. Delegationen har overvåget de lokale og regionale valg i Colombia d. 27. oktober.

Jeg var søndag valgobservatør i regionen Norte del Santander, nærmere bestemt i byen Tibu, tæt på grænsen til Venezuela. Området er et højrisikoområde på grund af store spændinger mellem regeringen, paramilitære- og oprørsgrupper, der ikke respekterer den fredsaftale der blev indgået i 2016.

I dagene før valget har jeg og Tanja Wol, ligeledes udsendt som valgobservatør, holdt møder med bl.a. Ascamcat en lokal bondebevægelse der arbejder for at sikre småbønders rettigheder til jord og med repræsentanter for FARC der nedlagde våbnene i forbindelse med fredsaftalen. Dele af befolkningen i Norte del Santander mener at fredsprocessen går alt for langsomt og at regeringen ikke opfylder de forpligtelser de påtog sig i forbindelse med fredsaftalen. Det betyder, at den væbnede konflikt i området er eskaleret. 14 dage før afholdelse af valget blev en konservativ borgmesterkandidat i området skudt og dræbt. Et medlem af FARC-Partiet, som ligeledes opstillede til valget blev skudt og dræbt 2 dage før valget.

Valget i Tibu var derfor omgærdet af stor spænding og risiko for sabotage og vold. Jeg ankom til valgstedet kl 7.30 på selve valgdagen. Jeg blev mødt af et massivt opbud af militær og bevæbnet politi. Hele området omkring den skole valget blev afholdt på, var afspærret og på hvert gadehjørnet var der posteret tungt bevæbnet militær. Inde på selve valgstedet var militæret også til stede med maskinpistoler, men det var især politi i skudsikre veste, bevæbnet med skud og slagvåben der fyldte på selve valgstedet.

Selve valgdagen forløb roligt. Der var en del uregelmæssigheder i forhold til reglerne for afholdelse af valg i Colombia. Militæret må slet ikke være til stede under valghandlingen. Jeg observerede at børn ledsagede ældre og handicappede hen til stemmeboksene og satte krydserne på stemmesedlerne. Det er ikke i overensstemmelse med reglerne, da man kan frygte at stemmerne er købt og betalt af nogle af kandidaterne. Udenfor valgstedet kunne Colombianerne få et gratis måltid mad, betalt af partierne mod forevisning af kampagnemateriale fra den pågældende kandidat. Det er ikke ulovligt i Colombia men det regnes på den anden side heller ikke for at være god skik.

Jeg kan slet ikke forestille mig et valg afholdt under disse omstændigheder i Danmark. Konteksten i Colombia er imidlertid en helt anden og set i det lys, fik man nok det bedste ud af en situation som er meget vanskelig. Men et demokratisk valg med lige og fri adgang til at afgive en hemmelig stemme, det var det ikke.

Dato: 31-10-19

DEBAT Debatindlægget fra Lars Hovgaard er både velkomment og lidt provokerende, så for en god ordens skyld, vil jeg gerne fastslå Enhedslistens position.

DEBAT: Den røde regering er ligeglad med naturen i Furesø

Overordnet står vi på borgernes og naturens side. Vi stemte som eneste parti nej til den forrige råstofplan, og vi er nok også som eneste parti klar til at gøre det igen. Loven er tåbelig og ude af trit med virkeligheden. Vi lægger ikke stemmer til dens slags systemfejl, når det har så alvorlige konsekvenser for folk.

Derfor har vi længe arbejdet for ændringer af loven og de nye tanker om kompensation på linje med naboer til vindmøller er et produkt af det arbejde. Vi er dog ikke i mål, før vi har en national råstofplan, som ikke kræver, at alt byggeri i Region Hovedstaden i de kommende 12 år de facto skal reserveres i Nordsjælland og Hornsherred.

I forhold til processen med råstofplanen, så afventer udvalget nu de konkrete vurderinger af området. Herefter stiller vi fra Enhedslistens side forslag om at udtage en lang række områder.

Men afslutningsvis tak for provokationen. Det er meget velkomment, at problemerne bliver taget op. Når der så skal stemmes, må vi se, om regeringspartiet og de andre støttepartier vil sætte tåbelig lovgivning foran naturen og almindelige mennesker. Vi ved, hvor vi står.

Dato: 31-10-19

Uddannelse I Furesø må de unge rejse udenfor kommunegrænsen for at gå på alment gymnasium eller anden ungdomsuddannelse. Der findes kun det private Marie Kruse Gymnasium, og derfor har mange byrådspolitikere længe ønsket at få oprettet en ungdomsuddannelse.

Men hvis Furesø skal have sin egen ungdomsuddannelse, skal det højst sandsynligt ske i samarbejde med et eller flere gymnasier i andre kommuner. Furesø Kommune fik i marts afslag fra Børne- og Undervisningsministeriet om at oprette et offentligt alment gymnasium. I stedet foreslog ministeriet, at kommunen undersøger, om et af de omkringliggende gymnasier er interesseret i at oprette en filial i Furesø.

"Der er en overkapacitet af pladser på STX (almen gymnasiel uddannelse red.) i Nordsjælland. Så ministeriet så ikke fornuft i endnu et selvstændigt gymnasium," siger formand for Udvalg for skole og uddannelser, Henrik Poulsen (S).

Udvalgsformand om Kometen-aftale: "Det eneste sikre er, at aftalen bortfalder i 2021"

Filial af gymnasium

Udvalget havde onsdag aften møde, hvor oprettelsen af en ungdomsuddannelse blev drøftet efter indstilling fra forvaltningen. Kommunen har taget kontakt til seks omkringliggende gymnasier og fire af dem vendte hurtigt tilbage og var interesserede.

"Der er 800-900 unge, der forlader kommunen hver dag. Det er der grund til at lave om på. Vi kigger bredt på det, fra STX til erhvervsuddannelser. Vi kigger også på, hvor vi kan etablere det og på omkostningerne. For det er ikke gratis. Nu handler det om, at vi skal gøre os interessante for dem, der udbyder ungdomsuddannelser," siger Henrik Poulsen.

Forvaltningen arbejder lige nu videre med tre scenarier. I det første opretter et af de interesserede gymnasier en filial i Furesø, og i det andet scenarie går to eller flere gymnasier sammen om et oprette en filial. Det tredje scenarie går ud på at etablere et campus, hvor flere typer af ungdomsuddannelse placeres under samme tag.

Sophie Løhde: Fri- og privatskoler skal ikke kun være for dem med den tykkeste pengepung

Det er endnu ikke klart, hvilke økonomiske konsekvenser en ny ungdomsuddannelse vil få for Furesø Kommune. Der er heller ikke planer om, hvor en kommende ungdomsuddannelse kan ligge.

Henrik Poulsen ser store muligheder i at skabe et campus med flere typer ungdomsuddannelser.

"Det kan være med til at styrke ungdomslivet i Furesø. Mange unge springer fra den ene uddannelse til den anden, og derfor vil det være godt med et campus med flere uddannelser. Jeg ved ikke, hvad der ender med, for der er mange faktorer, der spiller ind," siger han.

DEBAT: "For få unge i Furesø vælger en erhvervsuddannelse" Tæt på station

Sagen har også været drøftet til det seneste møde i Udvalget for beskæftigelse og erhverv, hvor formand Hasan Yilmaz (A) er begejstret over at følge det videre forløb.

"Det vil være helt fantastisk. Det vil være godt for erhvervslivet og give noget liv til kommunen. Men det vigtigste er, at det er en holdbar løsning, som der søgning på. Det skal undersøges grundigt, før vi tager en beslutning," siger han.

Hasan Yilmaz har ikke konkrete bud på, hvor en ungdomsuddannelse eller campus kan ligge, men mener, at det skal være tæt på enten Farum eller Værløse Station, så de unge let kan komme frem og tilbage.

For at en ny ungdomsuddannelse skal blive en realitet er der brug for politisk opbakning fra både Børne-og Undervisningsministeriet og Region Hovedstaden. Den arbejder forvaltningen lige nu med at afdække, og der skal samtidig findes egnede lokationer. Forvaltningen regner med, at en ny ungdomsuddannelse tidligst kan udbydes fra skoleåret 2022/23.

Marie Kruses Gymnasium hejser det grønne flag

Dato: 13-11-19

Frustration På Facebook-siden '3500 Værløse' er der ofte brugere, der raser over, at få stjålet cykler fra Værløse Station. En af Facebook-brugerne har 1. oktober skrevet opslaget:

"Så blev det min tur til at få stjålet min cykel på Værløse st. i dag mellem kl.7.55-14. Det er en blå Trek elcykel, som den på billedet. Er der mon nogen, som har set noget?? Den var låst med 2 låse."

Opslaget gav mange kommentarer, og flere brugere mener, at der er brug for overvågning ved stationen, eller at Politiet skal lægge sig på lur.

Furesø ligger i top over cykeltyverier:Det er et kæmpe problem, siger borger

"Som flere af os har skrevet om før, så har dette stået på i årevis - kommunen og politiet er velvidende om dette. Og åbenbart er der ikke fundet en brugbar løsning på problemet..." skriver en som svar.

I en anden tråd om cykeltyverier bliver der gættet på, at det handler om mere end bare drengestreger, og at cykeltyverierne i stedet er organiserede:

"Tror også, at det er organiseret. Jeg har haft tracking på en cykel, som jeg fik stjålet nede ved stationen og fandt den foran en temmelig lyssky cykelhandler på Nørrebro, der handlede med brugte (og stjålne?) cykler. En ganske herlig fornemmelse at kunne klippe den lås, de havde sat på over og tage min cykel bag på bilen og køre hjem," skriver en borger i '3500 Værløse'.

Ombygning på Farum Station resten af året

Dato: 30-10-19

debat Både ude og inde kommer der til at ske spændende ting, når ombygningen og energirenoveringen af FFO Solvang og Bifrost starter. Til glæde og gavn for børn og voksne i FFO’en og i Kildehuset.

Gustav Juul om flytning af Kildehuset: S manipulerer for at få deres vilje

Engagerede forældre og medarbejdere har bidraget med tid, tanker og ideer, og de har i fællesskab arbejdet benhårdt for at udvikle rammerne omkring deres børn. Derfor står vi nu med en plan for en ombygning, som er funderet i brugernes engagement og i det oprindelige budget, som blev afsat til projekterne, plus lån til energirenovering. Små 20 mio. kr. i alt. Netop engagementet er af stor betydning for kvaliteten og fremtidssikringen af henholdsvis FFO’en og dagtilbuddet.

Socialdemokratiet vil ikke gøre daginstitutioner CO2-neutrale

Det er vi i Det Konservative Folkeparti og i Socialdemokratiet rigtig glade for.

Fælles for ombygningen i de to institutioner er, at der etableres alrum, som kan rumme alle børn og voksne, og at der i umiddelbar forbindelse til alrummene kommer til at ligge køkkener, så børnene kan engageres i madlavning, bagning og lignende. Toiletforholdene forbedres, det samme gælder garderobeforholdene.

Gustav Juul om flytning af Kildehuset: S manipulerer for at få deres vilje

Børnene i FFO’en og dagtilbuddet kommer til at møde hinanden, når de er udendørs, idet de kommer til at være fælles om bl.a. dyrehold. Men der lukkes naturligvis også af, så de yngste kan færdes trygt og frit.

Disse nye rammer lægger op til børneliv med masser af fællesskab, udfordringer, kreativitet og bevægelse - men også med mulighed for at trække sig tilbage til, når ro og fordybelse efterspørges.

Nu ser vi ser frem til, at de styrkede pædagogiske rammer tager form og brugernes ønsker folder sig ud.

Dato: 29-10-19

Åbent brev til byrådet i Furesø Kommune: Solvangskolen danner dagligt ramme om mere end 700 børn og deres lærere og pædagoger.

Beboerkritik af nyt Rema-byggeri i Farum: Forarbejdet har ikke været grundigt nok

Skolebestyrelsen på Solvangskolen er bekymrede over, at byrådet, efter en høringsproces nu står til at ville vedtage lokalplan 142 i en udformning, hvor man synes at sidde trafikmæssige risici og utryghedsskabende konsekvenser overhørig. Vi påpegede samme bekymring i vores høringssvar af 21. september 2019.

Vi ønsker, at vores børn i fremtiden sikkert og trygt kan transportere sig til/og fra Solvangsskolen - også når skolens medarbejdere på klassebasis ofte tager initiativ til at anvende cykel som transportmiddel i forbindelse med læringsaktiviteter i nærområdet.

DEBAT: Har kommunen råd til den nye Rema?

Det er godt og særdeles velkomment, at der i forbindelse med den igangværende renovering af Farum Hovedgade / Lillevangsvej etablerer cykelsti og fartdæmpende initiativer, men hvis man med den anden hånd introducerer nye trafikrisici og skaber utryghed, uden lignende tiltag og faciliteter, hvor stiller det os så?

Udvalgsformand: Vi har valgt den sikreste løsning

Vi opfordrer byrådet til at udsætte vedtagelsen af lokalplan 142, til der er udarbejdet en rimelig løsning på de trafikmæssige udfordringer. Der er efter alt at dømme ingen perfekt løsning på den slags udfordringer, men fra skolebestyrelsens side, ser vi hellere, at tilkørsel til vareafleveringssluse sker i lav fart fra Gammelgårdsvej via Farum Hovedgade og at frakørsel fra vareafleveringssluse sker i lav fart via Farum Hovedgade mod Frederiksborgvej.

Dato: 29-10-19

debat Åbent læserbrev til samtlige medlemmer af byrådet: Har kommunen et uventet økonomisk overskud?

Hvis man i byrådet er villige til at vedtage forslag til lokalplan 142 (om nyt Rema-byggeri i Farum Hovedgade, red.), der indebærer ikke budgetterede men sandsynlige udgifter, må det være et udtryk for en økonomisk overskudssituation, hvilket jo er glædeligt ...

Skulle det derimod ikke være tilfældet, så vil det vække stor undren hvis man vedtager forslag til lokalplan 142 i sin nuværende udformning. Dette da den er forbundet med forhåndskendte og forventelige men ikke-budgetterede merudgifter, men også unødvendige risici og utryghed.

Meromkostning ved at tilpasse lokalplan 142 er kr. 0,-

Gevinsten er primært minimering af trafikmæssige risici og eliminering af unødig utryghed for børn og unge på vej til og fra skole og fritidsaktiviteter.

COWI har til Furesø Kommune oplyst at omkostningen ved

- personskadeuheld er ca. kr. 660.000

- personskadeuheld med dødelig udgang er ca. kr. 4.000.000

hvoraf kommunen bærer hovedparten af den økonomiske omkostning.

Så der kan kun opfordres til at spørge sin byrådsrepræsentant:

Hvad er prisen for en måneds udskydelse vedtagelse af revideret lokalplan 142?

- her er svaret: Kr. 0,- ...... og oveni undgår kommunekassen i tillæg hertil efterfølgende udbedringsomkostninger

Hvad er prisen hvis man vedtager lokalplan 142 i sin nuværende form?

Og hvem kommer til at betale den?

I kroner og øre eller på legeme og sjæl?

Det bliver spændende at følge om byrådet d. 30. oktober tiltræder forslag til lokalplan 142 i sin nuværende form, eller om man løfter sit ansvar over for borgerne og udsætter vedtagelse til en revideret udgave foreligger på efterfølgende byrådsmøde d. 27. november.

God spørgelyst!

Dato: 29-10-19

debat I 1994 blev der oprettet en pensionistgruppe i Annexgaarden. Leder af projektet var Lis Christiansen. Tak, Lis, for dit ihærdige arbejde i 22 år. I 2019 består gruppen stadig med en del medlemmer, som var med fra begyndelsen. Vi er nu 14, der hver tirsdag går 5,5 kilometer. Forskellige steder i Hareskoven slutter vi vores gåtur af med en hyggelig frokost efterfulgt af et spil canasta. Vi supplerer vores samvær i løbet af året med udflugter ud af huset. Vi har yderligere udvidet vores samvær med en læsekreds, som foregår i medborgerhusets lokaler en gang om måneden. Annexgaarden er et levende, kulturelt samlingspunkt i Hareskovby. Det er noget, vi skal værne om.

Heldigvis er der en hel del ildsjæle, der holder medborgerhuset i gang med kulturelle arrangementer. Blandt andet sammen med biblioteket og Hareskov Skole. Dem var Lis en del af, da medborgerhuset blev etablereret. Vi skal i vores travle hverdag ikke glemme, hvad et bysamfund er. Det er et, hvor vi kommer hinanden ved.

Det er oplagt at bruge medborgerhusets dejlige lokaler. Ikke bare om aftenen, men også i dagtimerne. Det har vi stor glæde af. Så tak til Lis for et ihærdigt arbejde i opstartsfasen og det videre gode forløb, som pensionistgruppen har haft. Det er dig, der har holdt sammen på den gode struktur, vores samvær og ture og udflugter, som vi har haft i årenes løb.

Også tak til trofaste kvinder, der i alle åreren møder op på 25. år hver tirsdag til en god travetur i Hareskoven og omegnen.

Dato: 29-10-19

debat Byrådsarbejde er ikke alene baseret på fakta. Der er både følelser, holdninger og tro på at noget virker og andet ikke gør i spil, og så er meget byrådsarbejde baseret på tillid. Tillid til de oplysninger vi bliver forelagt er rigtige, tillid til at beslutningsprocesserne tilrettelægges bedst muligt, tillid til hinanden som mennesker og politiker og ikke mindst at borgerne har tillid til den politiske proces.

Vi repræsenterer to forskellige partier, vi er enige i meget, men ikke i alt. Men vi er enige i at beslutninger skal træffes på et så oplyst og sagligt grundlag som muligt og i tillid mellem det politiske niveau og borgerne.

Socialdemokratiet må gerne mene at de små institutioner skal lukkes til fordel for centralisering og store institutioner, vi mener noget andet, nemlig at de små institutioner skal bevares.

Vi vil, lige som alle andre partier i byrådet, gerne give vores børn de bedst mulige fysiske og pædagogiske rammer indenfor det, der er økonomisk muligt. Det vi ikke vil, er at svække tilliden mellem politikere og borgere ved at inddrage forældre og personale i løsninger og så feje dem af bordet med skiftende begrundelser. Og det vi ikke ønsker i vores politiske arbejde er, at den ene dårlige og ikke underbyggede beslutning leder til den næste og den næste dårlige beslutning, som fører os langt væk fra udgangspunktet.

I sagen omkring flytning af institutionen Kildehuset fra Farum Hovedgade til Solvangskolen og ombygningen af FFO’en har vi i Venstre desværre en opfattelse af at beslutningsgrundlag og proces i højere grad har været designet til at forfølge en socialdemokratisk drøm om centralisering og store institutioner, snarere end at oplyse sagen og træffe beslutningen på et så oplyst grundlag som muligt. Et grundlag og en proces som borgmesteren i sin egenskab af øverste politiske og administrative leder af kommunen er ansvarlig for.

Dette er en sag som stadig trækker dybe spor grundet processen frem mod flertallets beslutning om at flytte Kildehuset. Men der kom gang i en positiv proces med forældrene som førte til projekter, som der er opbakning til. Vi konservative har ikke ønsket af forhale processen yderligere, vi har dertil haft fokus på balancen mellem brugernes ønsker, miljø og økonomi. Alligevel er det med en følelse af, reelt ikke at have et valg - ud over at sende flere penge.

I vores optik havde det været mere fair at have gennemført en parallel proces, hvor man budgetlagde de forskellige løsningsmuligheder ud fra de samme pædagogiske, økonomiske og energi- og bygningsmæssige forudsætninger og så havde truffet beslutning på det grundlag.

Dato: 29-10-19

Bryllup Den røde løber var rullet ud og champagnen lagt på køl, da der lørdag den 2. november var inviteret til bryllup på Plejecenter Svanepunktet i Farum. Både familie og mange beboere var med, da 81-årige Rudi Neumann og 72-årige Lene Pedersen endelig sagde ja til hinanden.

De to kender hinanden særdeles godt, da de har dannet par i 28 år, men nu skulle det være.

"De blev forlovet for 27 år siden, og de har nu fundet ud af, at det er ved at være sidste udkald. Jeg synes, det er sjovt og sødt," siger Lene Pedersens datter, Pia Pedersen.

Lene Pedersen har to døtre, mens Rudi Neumann ikke har børn. Det var byrådsmedlem Henrik Poulsen, der stod for vielsen, og han tilspurgte først Rudi Neumann, om han ville tage Lene som hustru.

"Den guldklump tager jeg," lød svaret til stor fornøjelse for forsamlingen.

Ellen Thomsen fylder 100 år i højt humør

Elsker at holde fest

Det er et år siden, at Rudi Neumann flyttede ind på plejecentret, mens hans nu hustru stadig bor i deres tidligere lejlighed i Farum. Han sidder i kørestol, og Lene kommer på besøg næsten hver dag, mens han weekenden ofte kommer med hjem.

På plejecentret er Rudi Neumann kendt som en festlig fyr, der gerne sætter gang i en impulsiv fest for beboerne.

"Han er lidt af en verdensmand. Han kan godt finde på at købe champagne til hele huset, fordi han synes, at vi skal have en fest," fortæller leder af Plejecenter Svanepunktet, Connie Vejlø.

Budgetaftale giver millioner til ældre og børn: Flere plejehjemspladser og bedre normeringer i dagtilbud

Efter vielsen var der dækket op til en tre-retters menu på plejecentret sammen med familien, mens Rudi Neumanns gode ven Bent fra Svanepunktet også var inviteret med. Han havde i dagens anledning trukket i et flot jakkesæt, som han fik stor ros for.

"Der er jo fest," sagde han.

Connie Vejlø fortæller, at det er første gang, at de holder bryllup på plejecentret.

"Vi har haft et sølvbryllup før, men ikke et bryllup," siger hun.

DEBAT: 'Furesø har brug for flere plejehjemspladser'

Dato: 12-11-19

Viser 1-20 af 3,927